Ouders

Oudervereniging
De inzet van ouders is verder van groot belang bij het goed laten functioneren van de school. Er bestaat de mogelijkheid om, onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, een gedeelte van de schooltijd van uw kind in school of tijdens excursies mee te maken en zelf actief mee te werken. In alle groepen wordt op meerdere gebieden ouderhulp gevraagd. Voldoende ouderhulp is essentieel voor bepaalde activiteiten.

De oudervereniging ondersteunt de school bij allerlei activiteiten zoals:
Sinterklaas • De Vincent Van Goghdag • Kerstmis • Carnaval • Hoofdluiscontrole • Pasen • Activiteiten laatste schoolweek
De vergaderdatums van de oudervereniging in schooljaar 2018-2019 kunt u vinden in onze maandelijkse nieuwsbrieven op Isy. De vergaderingen zijn openbaar, dus loop gerust een keer binnen.

Medezeggenschap (mr en gmr)
Op schoolniveau worden de schoolspecifieke beleidszaken besproken tussen directeur en MR (MedezeggenschapsRaad); op stichtingsniveau is de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) de gesprekspartner van het college van bestuur. Iedere school heeft verplicht een MR. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals: verbeteringen in het onderwijs, de keuze van een lesmethode, vaststellen van vakanties en vrije dagen etc.

In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding) Bij sommige onderwerpen kan de MR alleen een advies uitbrengen, bij andere zaken mag een besluit pas worden uitgevoerd na instemming door de MR. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De vergaderdata van de MR staan in de nieuwsbrieven, die iedere maand op Isy geplaatst worden. De GMR is een advies- en instemmingorgaan. Enerzijds adviseert zij het college van bestuur gevraagd en ongevraagd, anderzijds geeft of weigert zij instemming aan stichtingsbeleid. De GMR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.

Heeft u interesse of wilt u gewoon een keer een vergadering van de MR bijwonen, dan bent u van harte welkom. In de schoolkalender staan de data waarop de MR bij elkaar komt. Ook hangt de agenda van de komende vergadering op de deuren van de school.

Ouderbijdrage
De OV vraagt een vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten die niet vanuit de overheid worden gefinancierd. Dit zijn bijvoorbeeld: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, de schoolreis en de schoolverlatersactiviteiten. Aan het begin van het schooljaar wordt u middels een brief over de ouderbijdrage geïnformeerd. Zonder uw ouderbijdrage zijn wij niet in de gelegenheid deze activiteiten te organiseren.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?